Month: October 2021

ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้

จากสถิติของรายงานการจมน้ำโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในทุกปีจะมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมนํ้าจำนวนสูงถึง 140,219 คน ซึ่งถือเป็นสาเหตุอันดับ 3 ของการเสียชีวิต รองจากโรคติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อในเด็ก ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ที่ผ่านมา พบว่าในประเทศไทย เด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี “เสียชีวิตจากการจมน้ำ” สูงเป็นอันดับ 1 โดยพบเด็กจมในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนมากที่สุด เฉลี่ยคือมียอดเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าวสูงถึงปีละ 904 คน หรือวันละ 2.5 คนเลยทีเดียว joker123 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดให้มี โครงการพี่สอนน้อง ‘ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้’ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชน ที่มีอายุ 10-15 ปี เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรมทักษะการว่ายน้ำ และช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นขณะจมน้ำ ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางน้ำระดับประเทศ ที่จะช่วยลดจำนวนการสูญเสียในแต่ละปีให้น้อยลง ด้วยการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น […]

ลดหน้าจอบันเทิงเพิ่มเติมกิจกรรมทางกาย

จากผลงานวิจัยมากมายในหลากหลายประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ ที่ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดจอในเด็ก ต่างก็ระบุชัดถึงผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ว่า นอกจากจะส่งผลทางด้านสุขภาพแล้ว พฤติกรรมดังกล่าว ยังส่งผลต่อการพัฒนาการทางอารมณ์ และสุขภาพจิตของเด็กในภาพรวมด้วย เพราะทำให้เด็กๆ มีภาวะความเสี่ยงที่จะมีไอคิวต่ำ ลดประสิทธิภาพทางการคิดอย่างมีเหตุผล ลดความทรงจำ ลดการตระหนักรู้ ความคิด การพัฒนาทางด้านภาษา และการรับรู้ทางความรู้สึก ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลอย่างมากในเด็ก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอโดยเฉลี่ยถึงวันละ 3.1 ชั่วโมง joker123 ซึ่งนอกจากผลข้างต้นที่กล่าวมา การอยู่กับหน้าจอที่นานเกินไปในแต่ละวัน ยังอาจทำให้พวกเขาขาดทักษะในการเข้าสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมายในอนาคต ดังนั้นการลดเวลาหน้าจอลง แล้วเพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือเพิ่มการเรียนรู้ในชีวิตจริงที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ นั้น ก็น่าจะผนวกเข้ากับการ “เรียนสนุก” กระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในโครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์ bookscape ซึ่งมีผู้คร่ำหวอดในวงการศึกษา ทั้งอาจารย์ และผู้ปกครอง มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการเรียนผสมการเล่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหัวข้อที่ “คุณเดชรัต สุขกำเนิด” อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณพ่อที่พาลูกชายออกจากระบบการศึกษา สล็อต […]

การพัฒนาศักยภาพของสมองส่วนหน้า

เพราะรากฐานที่ดีของเด็ก คือการเริ่มต้นที่ดีจาก “ครอบครัว” ที่มี พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่าง และมีส่วนในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้พวกเขาเป็นเด็กที่ดี คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาเป็นเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็น รวมทั้งสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นตลอดเวลา หรือที่เรียกกันว่า Executive Functions-EF (เอ็กคลูซีฟ ฟังก์ชั่น-อีแอฟ) joker123 กระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆ โดยใช้สมองส่วนหน้า ที่จะช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่นทางความคิด ความรู้สึก และควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความมุ่งมั่น รู้จักการวางแผน ยั้งคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ไตร่ตรอง และสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อโตขึ้นได้ โดยกลุ่มทักษะ EF ที่สำคัญ ที่เด็กๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และจดจำ โดยมีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นแบบอย่างที่ดีให้ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวไว้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “หนังสือและการอ่าน เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive […]

หาเรื่องเล่นให้เป็นพฤติกรรมสนุก

เพราะการเล่นของเด็กมีความสำคัญต่อพัฒนาการ การเรียนการสอนของโรงเรียนฉลาดเล่น จึงเป็นการผสานแนวคิดด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการกลุ่มนักเรียนมาตลอด 3 ปี และยังคงติดตามผลความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ว่าการทำเรื่องเล่นให้เป็นพฤติกรรมสนุก ด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมหน้าจอของนักเรียน รวมถึงสร้างความสุข เพิ่มความผูกพันของนักเรียนที่มีต่อคุณครูนั้น จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของเด็กไปมากถึงเพียงใด joker123 ดังนั้นเราจึงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ อาจารย์นวลนภา สนใจการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ผู้ที่เห็นถึงความสำคัญ และนำพาให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ เข้าสู่โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เฝ้าดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวนกว่า 400 คน อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการนี้ ร่วมกับคุณครูอีก 22 ท่านในโรงเรียน มามากกว่า 2 ปี ด้วยการผลักดันนโยบาย 4PC ของโรงเรียนฉลาดเล่น รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้ไปยังโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง อย่าง โรงเรียนบ้านมาบประชัน และ โรงเรียนบ้านบึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าการดำเนินโครงที่ผ่านมา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กๆ ไปอย่างไรบ้าง สล็อต ซึ่ง อาจารย์นวลนภา […]

การเรียนปนเล่น

การเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กๆ นักวิจัยและนักการศึกษาทั่วโลกพบว่าการเล่นสามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญของชีวิต ดังนั้นการปรับการเล่นให้มาอยู่ในห้องเรียน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่น้อย joker123 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการเรื่อง ‘การเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรม (Active Play) สุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ’ เกี่ยวกับ ประโยชน์ต่างๆ ที่เด็กๆ จะได้รับเมื่อ “เรียนปนเล่น” โดยเฉพาะเรื่องความคิดว่า ครู หรือ ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เปลี่ยนตัวเองเป็นนักออกแบบกิจกรรม เพราะการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้นำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น จะต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำหรือแสดงออก เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกการคิด เรียนรู้ และแก้เขปัคญหาได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมก็จะสามารถต่อยอดไปในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพได้ สล็อต “เด็กในช่วงอายุ 4 – 10 ปี เป็นช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของสมองและการพัฒนาความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวสูงที่สุด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ครูจะได้วางรากฐานโครงการการทำงานของสมองให้กับเด็กอย่างเป็นระบบ ในวัยนี้ทุกสิ่งรอบตัวเด็กสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นและจัดระเบียบกระบวนการคิดที่มีแบบแผนให้กับสมอง รวมไปถึงการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นสำคัญที่เด็กๆ วัยนี้ต้องมี และต้องได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นกัน เพื่อเรยีนรู้กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทสังงานกับเซลล์ประสาทรับรู้ ดังนั้นการพัฒนาระบบประสาทจึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบประสาทสั่งงาน” รศ.เจริญให้วิสัยทัศน์ สล็อตออนไลน์ พื้นฐานของการนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีองค์ประกอบหลัก คือ การสร้างแรงจูงใจในการคิด, […]

องค์ประกอบเพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพกายใจที่ดี

ธรรมชาติพื้นฐานที่ช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างสมวัยมี 4 องค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องแบ่งสัดส่วนให้สัมพันธ์กัน เหมาะสมพอดี และเพียงพอ นั่นก็คือ การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ครบถ้วน 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ การเรียนที่มีความสุขไม่เครียดจนเกินไป ผสมกับการเล่นที่จะช่วยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทั้งทางร่างกายจิตใจและสมอง ที่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียน จะต้องมีส่วนร่วมกันในการดูแลจัดการและส่งไม้ต่อให้แก่กันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของใครเพียงคนใดคนหนึ่ง joker123 ซึ่งเมื่อสอบถามเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเด็กและประชากร ที่มุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมทางกายเพื่อให้เด็กไทยได้มีความสุข และมีสุขภาพและแข็งแรงอย่าง อาจารย์ ปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ข้อสรุปว่า… “เด็กๆ ควรกินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตครับ ส่วนการนอนตามหลักพื้นฐานเลยก็คือ 8-10 ชม. อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียน แล้วก็การเล่น ซึ่งถ้าจะดูกันเป็น พาร์ทๆ วงของการเล่นจะใหญ่ที่สุด เพราะเด็กเค้าจะได้เรียนรู้หรือมีทักษะต่างๆ ผ่านการเล่น แต่เหมือนว่าทุกวันนี้วงของการเล่นจะเล็กโดยมีวงของการเรียนมาเบียดเวลาการเล่นของเด็กให้เหลือน้อยลง ทั้งนี้ การเล่นควรมีได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เช้า กลางวัน […]

ชวนเล่นให้เห็นถึงประโยชน์ของการกินดี

หนึ่งในส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีร่างกาย จิตใจ และสมองที่ดี เจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์นั้นก็มาจากอาหารการกิน และมีโภชนาการที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงมีสัดส่วนในการกินที่ดี และเหมาะสมตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สูตรการรับประทานแบบ 6 : 6 : 1 (หวาน : มัน : เค็ม) เพื่อไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases) joker123 วันนี้… จึงมีเรื่องราวดีๆ และประสบการณ์ตรงจาก คุณครูกิ๊บ (นิศาชล​ ประสาธน์สุวรรณ) คุณครู​และผู้จัดการ Cherry​ Theatre​ โรงละครเพื่อการพัฒนา คุณครูคหกรรมคนเก่งที่สอนวิชาการทำขนมและอาหาร ที่คำนึงถึงการพัฒนาทักษะของเด็กๆ ในด้านต่างๆ โดยการนำเอาวิธีการ “ชวนทำ ชวนเล่น” มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเป็น “การกินดี” ที่จะส่งผลต่อไปในระยะยาวอีกด้วย “คือจริงๆ บ้านกิ๊บรับประทานอาหารแนวชีวจิตกันอยู่แล้วค่ะ โดยจะมีการคำนวณการกินมาตั้งแต่เด็กเลย ว่ามื้อหนึ่งๆ เราจะต้องมีผักเท่าไหร่ มีเนื้อสัตว์เท่าไหร่ เรากินข้าวไม่ขัดสี กินพวกธัญพืชเสริมกันมาตั้งแต่กิ๊บเด็กๆ […]

องค์ประกอบของพีระมิดการเล่น

การชักชวนให้เด็กๆ ออกมาเล่น และมีกิจกรรมทางกายที่มากขึ้น นอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ยังได้ทักษะและพัฒนาการทางด้านอื่นอีกมากมาย ที่ผู้ใหญ่ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการให้โอกาส เพราะไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น โรงเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และชุมชน จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้พวกเขาได้มี เวลา โอกาส และพื้นที่ในการเล่นที่เพียงพอและเหมาะสม joker123 เพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุข พร้อมเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และทักษะในด้านต่างๆ ซึ่ง อาจารย์ ปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงขั้นตอนการลำดับความสำคัญของการเล่นตามฐานของ “พีระมิดการเล่น” ไว้ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ สำหรับองค์ประกอบของ “พีระมิดการเล่น” มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วนคือ… ฐานแรกด้านล่าง ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการเล่นจะถูกเรียกว่า Free Play ถือเป็นฐานรากที่ว่า ในหนึ่งวันเราควรจะให้เวลาตรงนี้กับเด็กๆ เยอะที่สุด เพราะเป็นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆ ได้มีความสนุกสนาน ร่าเริง มีความสุข เล่นแล้วได้คลายเครียด ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาอีคิวให้กับพวกเขาได้ ซึ่งฐานล่างนี้ มักจะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิด […]

เกมส์เลือกกิจกรรมทางกายอย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด

นำเสนอเกมส์สนุกๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกมาช่วยกันเลือกว่าแต่ละกิจกรรมมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นต้องอธิบายประโยชน์ 3 ด้านของการออกกำลังกาย ดังนี้ joker123 Endurance ความอดทน เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด Flexibility ความยืดหยุ่น เพิ่มความอ่อนตัว ยืดเหยียด Strength ความแข็งแรง เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่คิดว่ากิจกรรมทางกายมีประโยชน์ตรงตามคำอธิบาย เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง กิจกรรม Endurance Flexibility Strength A เล่นวอลเล่ย์บอล B ขี่จักรยาน C ร้องเต้นตามเพลง สล็อต D กระโดดเชือก E ปาลูกบอล F เล่นไอซ์สเก็ต G เดิน / วิ่ง H เอาขยะไปทิ้ง I นอน J เล่นยิมนาสติก K นั่งใช้คอมพิวเตอร์ L ชู้ตบาส M เล่นเกมส์บนจอทีวี N […]

เครื่องบินกระดาษ

ช่วงหน้าฝนอาจจะทำให้การไปเล่นนอกบ้านไม่สะดวก เว็บไซต์ออกมาเล่นมีเกมส์สนุกๆ มาให้เล่นในบ้านกันทุกเพศทุกวัยค่ะ เชื่อว่าทุกคนคงพับเครื่องบินกระดาษเป็นกันอยู่แล้ว แต่วิธีเล่นให้สนุกยิ่งขึ้นคือ ทำให้มีเป้าหมายในการปาเครื่องบินกระดาษ joker123 อุปกรณ์ กระดาษ A4กระดาษฟิวเจอร์บอร์ดวงเวียน หรือ ถ้วย ชาม ที่มีรูปทรงกลมกรรไกร คัทเตอร์ วิธีทำ นำกระดาษฟิเจอร์บอร์ดมาวาดวงกลมขนาดต่างๆ กัน โดยใช้วงเวียน หรือ ถ้วย ชาม ที่มีรูปทรงกลม วาดด้วยดินสอ แล้วใช้กรรไกรหรือคัทเตอร์ตัดให้เป็นช่อง นำปากกามาเขียนคะแนนไว้ โดยกำหนดให้ช่องที่มีขนาดใหญ่ได้คะแนนน้อย ส่วนช่องที่มีขนาดเล็กก็มีคะแนนสูงกว่า นำฟิวเจอร์บอร์ดไปติดไว้ในที่ๆ มีช่องว่างให้สามารถปาเครื่องบินกระดาษลอดช่องวงกลมไปได้ สล็อต วิธีเล่น พับกระดาษเป็นรูปเครื่องบิน แล้วปาเครื่องบินกระดาษให้ลอดช่อง ถ้าลอดช่องไหน ได้คะแนนเท่าไหร่ก็จดไว้ ถ้าอยากได้คะแนนสูงต้องพยายามปาให้เข้าช่องที่เล็ก ถ้ามีผู้เล่นหลายคนก็จะผลัดกันเล่นคนละ 2-3 ครั้ง แล้วรวมคะแนนมาเทียบกันว่าใครได้คะแนนสูงสุดชนะ เพิ่มความสนุก ได้ด้วยการให้มีการทำโทษผู้แพ้ โดยกำหนดกติกาไว้ก่อน เช่น ใครแพ้ต้องกระโดดตบ 10 ครั้ง หรือ ใครแพ้ต้องสก๊อตจั้ม 10 ครั้ง จะทำให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น พร้อมได้ความสนุกสนาน […]

Back To Top