เล่นให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม

ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าเด็กควรจะต้องออกมาเล่น มีกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่ได้ออกแรงให้ได้อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เด็กที่มีกิจกรรมทางกายที่ลดลงเกิดจากเด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเด็กที่มีกิจกรรมทางกายน้อยเกินไป จะส่งผลให้เรียนรู้ไม่รอบด้านและนำมาสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคต แต่ปัญหาของไทยคือ มีพื้นที่เพื่อให้เด็กได้เล่นไม่มากนัก ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องจัดสรรสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อเหมาะสมกับเด็กๆ ของตน

joker123

ก่อนอื่นผู้ใหญ่ต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดในเรื่องของเด็กเสมอว่า เด็กมีจินตนาการ อยากรู้อยากเห็น อยากลอง เด็กต้องการผู้ใหญ่เพื่อสร้างความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัย เด็กต้องการให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครู สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเล่นของเขา เพื่อการเล่นที่มีความสุขของพวกเขา

การจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นของเด็กนั้นควรมีการจัดสรรพื้นที่ให้เด็กได้เล่นอย่างเป็นตัวของตัวเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่สนุกสนาน และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดี โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยจัดการและให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆ มีการแบ่งช่วงอายุของเด็กและจัดเตรียมกิจกรรมหรือมุมการเล่นตามวัยของเด็ก หรือสามารถจัดสถานที่ให้เด็กที่มีอายุต่างกันเล่นด้วยกันได้ หรือเล่นแบบลำพังได้ โดยควรพิจารณาถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก ทั้งนี้ต้องตอบโจทย์ว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนั้นต้องสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนได้ เช่น การได้ยิน มองเห็น ได้กลิ่น รับรส และสัมผัส และเล่นได้หลากหลาย ทั้งวิ่ง ขว้าง ไล่จับ ปีนป่าย มีบ่อทราย มีสระน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย แต่ต้องมีชีวิตชีวา มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจ แต่ต้องไม่ลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย

สล็อต

ทั้งนี้ควรจะให้มีพื้นที่ทั้งกลางแจ้งและในร่มเพื่อให้เด็กๆ มีกิจกรรมครบรอบด้าน โดยอาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ พื้นที่การเล่นชั่วคราว กึ่งถาวร และ ระยะยาว และให้เด็กๆ ทุกคน รวมไปถึงเด็กพิการได้มีส่วนร่วม โดยอาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ พื้นที่การเล่นชั่วคราว กึ่งถาวร และ ระยะยาว และให้เด็กๆ ทุกคน รวมไปถึงเด็กพิการได้มีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดตามบทความ “พื้นที่เล่น 3 แบบ” ได้ตามลิงก์ https://www.kidactiveplay.com/content.php?types=learn&content_detailid=133

ให้ได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้เด็กได้มีความเข้าใจความเหมือนและความต่างของทุกคนในสังคม ได้พัฒนาทัศนคติต่อการเข้ากลุ่ม เช่น ต้องอดทน ต้องยอมรับในความเห็นต่างของคนอื่น และเด็กยังจะเกิดความรู้สึกภูมิใจและรู้คุณค่าในตัวเอง รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ที่แท้จริงของตนเองขึ้นมา ซึ่งประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้รับจะนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ทั้งทางสังคม อารมณ์ ความรู้ด้านภาษา และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและสิทธิของการเป็นพลเมือง

สล็อตออนไลน์

ขั้นตอนการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างพื้นที่แก่เด็ก มีดังนี้

ค้นหารูปแบบการพัฒนาเด็กและสร้างการรับรู้โครงการในชุมชน ให้ชุมชนได้รับรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าในการเล่นเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพด้านต่างๆ ที่เด็กจะได้รับ
ลงมติร่วมกันในชุมชน โดยเปิดเวทีแชร์ประสบการณ์การเล่นสมัยเด็ก ถ้าจะให้เข้มแข็งจำเป็นต้องมีคณะกรรมการมากำกับดูแล โดยอาจจะเป็นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเช่น อบต. ครู ตัวแทนผู้ปกครอง ผุ้นำชุมชน เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นกันว่า สนามเด็กเล่นหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเล่นของเด็กมีอะไรบ้าง
สำรวจพื้นที่ ทรัพยากร รวมถึงข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่เล่น การสำรวจและการออกแบบพื้นที่ต้องคำนึงและร่วมกันตัดสินใจเลือกสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วว่าจะคงไว้หรือตัดออก ต้นไม้ ทางเดิน สวนดอกไม้ เครื่องเล่นที่ผุพัง

jumboslot

Active Play คือกิจกรรมการเล่นใดๆ ที่เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เป็นการเล่นที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบกติกาที่เป็นทางการ (Unorganized/ Unstructured) และอยู่นอกเหนือชั่วโมงพลศึกษา ทั้งยังหมายถึงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น วิ่งเปี้ยว ม้าเขย่ง ม้าก้านกล้วย ได้ด้วย อาจฟังดูเป็นนิยามใหม่ ทว่าที่จริงเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วที่ชอบเล่น

การออกมาเล่น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย (Physical Activities หรือ PA) อันหมายถึง การเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อโครงสร้างและทำให้มีการใช้พลังงานของร่างกาย สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ

ระดับเบา : คือระดับที่มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก เช่น การยืน การนั่ง

ระดับปานกลาง : คือการเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินเร็ว ขี่จักรยาน การทำงานบ้าน ชีพจรเต้น 120-150 ครั้ง ระหว่างที่เล่นยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ และมีเหงื่อซึมๆ

ระดับหนัก : คือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่อง โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง เดินขึ้นบันได การออกกำลัง มีระดับชีพจร 150 ครั้งขึ้นไป จนทำให้หอบเหนื่อย และพูดเป็นประโยคไม่ได้

การออกมาเล่น Active Play ที่ถือว่าได้ประโยชน์สูงและส่งผลดีต่อสุขภาพ คือการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง-หนัก

slot

ประชุมวางแผนสำรวจความต้องการในการเล่นของเด็ก ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด โดยไม่ต้องคิดถึงข้อจำกัด จากนั้นนำมาลำดับความสำคัญเพื่อนำไปสร้างเป็นพื้นที่เล่นต่อไป
ออกแบบพื้นที่เล่น โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ แล้วดูว่าเหมาะสมกับความต้องการของเด็กหรือไม่ เช่น สนามเด็กเล่นในโรงเรียน ที่รกร้าง สนามหญ้าหรือดินกว้างๆ บ้านหลังเล็กๆ แล้วนำมาปรับให้เข้ากับความต้องการของเด็กและสิ่งแวดล้อมที่มี
การระดมทรัพยากร เช่น เงิน อุปกรณ์ สิ่งของ และ อาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาค ระดมทุน มีการจัดอบรมความรู้แก่อาสาสมัครและมีการนำเสนอแนวคิดต่างๆ
ลงมือทำ ซึ่งเป็นการทำตามแผนที่มีการวางเอาไว้แล้วทุกขั้นตอน มีการสำรวจโครงร่างใหญ่ เมื่อเสร็จสิ้น เด็กๆ ก็จะได้สถานที่เล่นอย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนกิจกรรมในการเล่นระยะยาว ควรมีการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการบำรุงรักษาเพื่อควาามปลอดภัยด้วย
เพียงเท่านี้ก็จะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่นที่พัฒนาทั้งร่างกาย สมอง สติปัญญา และเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคตของเด็กด้วย

Back To Top