Day: November 10, 2021

ทำกิจกรรมเรียนปนเล่น

การเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กๆ นักวิจัยและนักการศึกษาทั่วโลกพบว่าการเล่นสามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญของชีวิต ดังนั้นการปรับการเล่นให้มาอยู่ในห้องเรียน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่น้อย joker123 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการเรื่อง ‘การเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรม (Active Play) สุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ’ เกี่ยวกับ ประโยชน์ต่างๆ ที่เด็กๆ จะได้รับเมื่อ “เรียนปนเล่น” โดยเฉพาะเรื่องความคิดว่า ครู หรือ ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เปลี่ยนตัวเองเป็นนักออกแบบกิจกรรม เพราะการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้นำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น จะต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำหรือแสดงออก เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกการคิด เรียนรู้ และแก้เขปัคญหาได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมก็จะสามารถต่อยอดไปในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพได้ สล็อต “เด็กในช่วงอายุ 4 – 10 ปี เป็นช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของสมองและการพัฒนาความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวสูงที่สุด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ครูจะได้วางรากฐานโครงการการทำงานของสมองให้กับเด็กอย่างเป็นระบบ ในวัยนี้ทุกสิ่งรอบตัวเด็กสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นและจัดระเบียบกระบวนการคิดที่มีแบบแผนให้กับสมอง รวมไปถึงการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นสำคัญที่เด็กๆ วัยนี้ต้องมี และต้องได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นกัน เพื่อเรยีนรู้กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทสังงานกับเซลล์ประสาทรับรู้ ดังนั้นการพัฒนาระบบประสาทจึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบประสาทสั่งงาน” รศ.เจริญให้วิสัยทัศน์ สล็อตออนไลน์ พื้นฐานของการนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีองค์ประกอบหลัก คือ การสร้างแรงจูงใจในการคิด, […]

องค์ประกอบของสุขภาพจิตที่ดี

ธรรมชาติพื้นฐานที่ช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างสมวัยมี 4 องค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องแบ่งสัดส่วนให้สัมพันธ์กัน เหมาะสมพอดี และเพียงพอ นั่นก็คือ การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ครบถ้วน 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ การเรียนที่มีความสุขไม่เครียดจนเกินไป ผสมกับการเล่นที่จะช่วยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทั้งทางร่างกายจิตใจและสมอง ที่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียน จะต้องมีส่วนร่วมกันในการดูแลจัดการและส่งไม้ต่อให้แก่กันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของใครเพียงคนใดคนหนึ่ง joker123 ซึ่งเมื่อสอบถามเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเด็กและประชากร ที่มุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมทางกายเพื่อให้เด็กไทยได้มีความสุข และมีสุขภาพและแข็งแรงอย่าง อาจารย์ ปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ข้อสรุปว่า… “เด็กๆ ควรกินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตครับ ส่วนการนอนตามหลักพื้นฐานเลยก็คือ 8-10 ชม. อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียน แล้วก็การเล่น ซึ่งถ้าจะดูกันเป็นพาร์ทๆ วงของการเล่นจะใหญ่ที่สุด สล็อต เพราะเด็กเค้าจะได้เรียนรู้หรือมีทักษะต่างๆ ผ่านการเล่น แต่เหมือนว่าทุกวันนี้วงของการเล่นจะเล็กโดยมีวงของการเรียนมาเบียดเวลาการเล่นของเด็กให้เหลือน้อยลง ทั้งนี้ การเล่นควรมีได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เช้า กลางวัน […]

Back To Top