Tag: กลุ่มดาวด้วยProjectApproach

กลุ่มดาวด้วยProjectApproach

เมื่อพูดถึงกลุ่มดาวเราคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก เพราะสามารถเห็นได้ทุก ๆ คืน นอกจากความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ทุกคนยังไม่รู้ วันนี้เราจึงมีแนวทางในการสอน เรื่อง กลุ่มดาว ที่คุณครูสามารถนำไปสอนในรูปแบบ Project Approach ซึ่งเป็นการสอนแบบเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แล้วยังเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง joker123 เด็ก ๆ สนุกสนานกับการส่องกล้องดูดาว การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องกลุ่มดาว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : การเริ่มต้นโครงการการกำหนดหัวข้อให้เด็ก ๆ ระดมความคิดกันแล้วเสนอหัวข้อที่สนใจ และคุณครูอาจจะร่วมเสนอเรื่อง กลุ่มดาว เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก จากนั้นให้เด็กได้โหวตเลือกหัวข้อกัน โดยทำเป็นกราฟแสดงหัวข้อ คุณครูคอยบันทึกคะแนนเมื่อผลโหวตเป็นกลุ่มดาว จากนั้นก็เริ่มทำโครงการได้เลยค่ะ เด็กกำลังโหวตเลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อทำโครงการเด็กกำลังโหวตเลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อทำโครงการประสบการณ์เดิมเมื่อผลโหวตหัวข้อ “กลุ่มดาว” เป็นเอกฉันท์แล้ว ให้เด็ก ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนั้นให้เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับกลุ่มดาวที่เคยเห็นมา แล้วสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น […]

Back To Top