Tag: ลดการเล่นโซเชียลเพิ่มเติมกิจกรรมทางกาย

ลดการเล่นโซเชียลเพิ่มเติมกิจกรรมทางกาย

จากผลงานวิจัยมากมายในหลากหลายประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ ที่ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดจอในเด็ก ต่างก็ระบุชัดถึงผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ว่า นอกจากจะส่งผลทางด้านสุขภาพแล้ว พฤติกรรมดังกล่าว ยังส่งผลต่อการพัฒนาการทางอารมณ์ และสุขภาพจิตของเด็กในภาพรวมด้วย เพราะทำให้เด็กๆ มีภาวะความเสี่ยงที่จะมีไอคิวต่ำ ลดประสิทธิภาพทางการคิดอย่างมีเหตุผล ลดความทรงจำ ลดการตระหนักรู้ ความคิด การพัฒนาทางด้านภาษา และการรับรู้ทางความรู้สึก ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลอย่างมากในเด็ก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอโดยเฉลี่ยถึงวันละ 3.1 ชั่วโมง joker123 ซึ่งนอกจากผลข้างต้นที่กล่าวมา การอยู่กับหน้าจอที่นานเกินไปในแต่ละวัน ยังอาจทำให้พวกเขาขาดทักษะในการเข้าสังคม การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมายในอนาคต ดังนั้นการลดเวลาหน้าจอลง แล้วเพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือเพิ่มการเรียนรู้ในชีวิตจริงที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ นั้น ก็น่าจะผนวกเข้ากับการ “เรียนสนุก” กระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในโครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์ bookscape ซึ่งมีผู้คร่ำหวอดในวงการศึกษา ทั้งอาจารย์ และผู้ปกครอง มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการเรียนผสมการเล่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหัวข้อที่ “คุณเดชรัต สุขกำเนิด” อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณพ่อที่พาลูกชายออกจากระบบการศึกษา แล้วมาเรียนด้วยตนเองในรูปแบบโฮมสคูล […]

Back To Top